Contact
Adresa: Calea Mosilor, nr. 264, bl. 10, sc.B, et. 5, ap.45, sector 2.
C.U.I. : R17084871,
Reg. Com.: J40/22068/2004
Phone: 021/211.51.71
Fax: 021/2100680
E-mail: aceir_audit@yahoo.com

Prezentare

Societatea ACEIR AUDIT SA are ca obiect principal de activitate, conform certificatului de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti - J40/22068/28.12.2004 si CUI 17084871/29.12.2004, atribut fiscal R, "Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, activitati de audit pe piata de capital, activitati de audit financiar independent si audit intern".

Totodata, societatea ACEIR AUDIT SA are prevazuta in obiectul de activitate si pregatirea profesionala de specialitate in domeniu. SC ACEIR AUDIT SA are un capital social de 103.530 RON si un numar de 175 actionari, dintre care 113 auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Consiliul de administratie este format din 3 membrii:

CERNAT PETRE MIHAIL - Presedintele Consiliului de Administratie
MANOLE ION - Membru
MOLDOVANU URANIA - Membru

Societatea este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr.566/09.02.2005. Auditorii fondatori fiind auditori financiari din toata tara, ofera societatii posibilitatea actionarii pe arie intinsa cu avantaje multiple. Actionarii fondatori, experti contabili si auditori financiari cu experienta, pot asigura desfasurarea in conditii optime a cursurilor si testarii pentru contabilitate si audit, inclusiv audit intern, avand in vedere participarea in calitate de lectori si examinatori a specialistilor si formatorilor actionari in societate, precum si a celor atrasi din afara societatii.


CONVOCATOR

Stimate Domn/Doamna actionar

In conformitate cu prevederile art. 13 din actul constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al societatii convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ACEIR AUDIT SA pentru data de 23.08.2013, orele 13.00 la Clubul Baneasa Lac din Aleea Matelotilor – Baneasa, care va avea ca ordine de zi urmatoarele:

 • diminuarea capitalului social pana la nivelul minim legal in functie de situatia financiara la 30.06.2013 conform art.207 b) din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata.

In temeiul art. 13 alin. ultim din Actul Constitutiv al societatii va informam ca aveti posibilitatea exercitarii dreptului d.voastra de vot prin corespondenta.

Totodata va rugam sa aveti amabilitatea ca dupa exercitarea dreptului la vot, sa semnati si sa mentionati data exercitarii dreptului la vot.

Consiliul de Administratie
Petre Mihail CERNAT - Presedinte
Urania MOLDOVEANU - Membru
Ion MANOLE - Membru


HOTARAREA NR.26/29.05.2013 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Extras din procesul-verbal al Adunarii Generale din 29.05.2013

La data de 29.05.2013 a avut loc la Club Baneasa - Aleea Matelotilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ACEIR AUDIT SA, la a doua convocare.

Presedintele sedintei Adunarii Generale Ordinare a fost dl.Cernat Petre Mihail iar secretar de sedinta d-ra Cernat Oana Maria.

In urma dezbaterilor, actionarii prezenti aproba, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

 • Situatiile financiare anuale (bilantul si contul de profit si pierdere pentru anul 2012).
 • Raportul anual al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata de SC ACEIR AUDIT SA si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
 • Raportul auditorului pentru anul 2012.
 • Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
 • Amanarea luarii deciziei privind retragerea din societate a unor actionari pana la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.
 • Cu privire la unele probleme privind activitatea viitoare a societatii tinand cont de situatia ei financiara la 31.12.2012:

  - capital social: 115.925 RON
  - activ net contabil: 17.672 RON
  - capitaluri proprii: 17.672 RON
  - venituri: 67.242 RON
  - cheltuieli: 111.258 RON
  - pierdere bruta contabila: 44.016 RON
 • Fata de aceasta situatie Consiliul de Administratie a luat masuri de scadere a cheltuielilor salariale, prin incetarea contractului de munca incepand cu data de 01.01.2013 a singurei angajate cu contract de munca Cernat Oana Maria si neremunerarea membrilor Consiliului de Administratie incepand cu aceeasi data.

 • Situatia financiara a societatii la 30.06.2013 (provizorie) se prezinta astfel:

  - capital social: 115.925 RON
  - activ net contabil: 17.672 RON
  - capitaluri proprii: 17.672 RON
  - venituri: 67.242 RON
  - cheltuieli: 111.258 RON
  - pierdere bruta contabila: 44.016 RON

Societatea nu are la 30.06.2013 creante de incasat si nici datorii la furnizori sau terti.

Intrucat activul net/capitalul propriu al societatii a scazut la mai putin de ½ din capitalul social, in conformitate cu art.15324 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, fie capitalul propriu va trebui reintregit pana la cel putin ½ din valoarea capitalului social, fie capitalul social va trebui redus prin reducerea valorii nominale a actiunilor fie societatea va fi dizolvata, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a societatii.

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Extraordinare ce urmeaza a avea loc, conform art.207 b) din Legea societatilor comerciale, reducerea valorii nominale a actiunilor care sa determine un capital social de 90.000 RON – stabilit de art.10 din Legea societatilor comerciale ca un capital minim pentru o societate pe actiuni.

Adunarea Generala imputerniceste pe dl.Cernat Petre Mihail, identificat cu CI seria RT nr.306056, avand CNP 1430428400040, pentru semnarea actului constitutiv reformulat al SC ACEIR AUDIT SA si a actelor aditionale la acesta, cat si pentru semnarea tuturor actelor necesare pentru banca sau pentru trezorerie.

Imputernicit al actionarilor, Presedinte al Consiliului de Administratie - Cernat Petre-Mihail


RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA

Introducere

In calitate de societate de audit care efectueaza audit statutar la entitati de interes public, S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. publica acest raport privind transparenta in conformitate cu art. 46 al Ordonantei de urgenta nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale.

Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al societatii noastre, sistemele de control al calitatii si modul in care aplicam dispozitiile Ordonantei 90/2008 privind auditul statutar.

Toate informtiile furnizate in prezentul raport se refera la situatia societatii la 31.12.2009.
Descrierea formei legale si a actionariatului firmei de audit S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. este o societate cu raspundere limitata infiintata in anul 1997.

Structura actionariatului este urmatoarea:
• CERNAT PETRE MIHAIL - 83,33%
• CERNAT EUGENIA - 16,67%
Capital social subscris: 200 lei, integral varsat.
S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. ofera servicii clientilor in domeniul auditului financiar, consultanta financiar – fiscala, expertize financiar contabile, contabilitate, proiecte de fuziuni si divizari.
S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. este supusa legislatiei si reglementarilor profesionale din Romania.

CONS AUDIT INTER SRL
Consultanta Financiara Fiscala, Expertiza Contabila, Audit Financiar Contabil, Taxare Internationala
J40/5042/1997, C.U.I. RO 9566403
Sediu Social: TRIFOI NR. 19 BUCURESTI
Puncte lucru: CALEA MOSILOR NR. 264, Bl. 10, Sc. B, Et. 5,Ap. 41, 45, Sector 2, BUCURESTI
Tel./Fax: 210.06.80 ; 323.76.96
E-MAIL: peter@digi.ro

S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (C.A.F.R.) si a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (C.E.C.C.A.R.).

Descrierea retelei si a acordurilor legale si structurale din retea

S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. nu face parte dintr-o retea, nu are filiale sau sucursale.

Descrierea structurii conducerii firmei de audit

Societatea este condusa de un administrator unic, in persoana domnului Cernat Petre Mihail, auditor financiar - membru C.A.F.R., expert contabil – membru C.E.C.C.A.R., consultant fiscal – menbru C.C.F.
Societatea actioneaza in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Descrierea sistemelor interne de control al calitatii existente in firma de audit si declaratia organismului administrativ sau de conducere privind eficacitatea functionarii acestui sistem. Societatea aplica sistemul intern de control al calitatii stabilit prin Manualul Procedurilor conform ISA 220 – Controlul calitatii activitatii de audit. Acest sistem include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile de conducere pentru sistemul de control al calitatii din cadrul firmei de audit, cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora, resursele umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.
Procedurile societatii se refera la:
• abordarea auditului de catre societate
• angajarea in cadrul firmei de audit
• pastrarea confidentielitatii datelor
• dezvoltarea profesionala a angajatilor
• evaluarea angajatilor
• avansarea angajatilor in cadrul firmei
• beneficiile angajatilor
• proceduri disciplinare
• delegarea, consultanta, acceptarea si continuitatea relatiilor cu clientii
• entitatile de interes public
• procedura de spalare a banilor
• proceduri de supervizare si revizuire
• proceduri de monitorizare
• proceduri de evaluare a deficientelor
• comunicarea auditorului cu organismul de supraveghere

S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. furnizeaza clientilor sai servicii independente, de calitate, castigandu-si reputatia pentru independenta, integritatea, conduita etica si obiectivitatea sa. S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L.promoveaza politicile de control al calitatii, inclusiv independenta, care cuprind standardele emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care au fost, de asemenea, adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
Raportul de audit va fi emis numai daca persoana desemnata cu revizuirea situatiilor este multumita de rezultatele si concluziile exprimate de catre membrii echipei de audit.

Declaratia organismului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii sistemelor interne de control al
calitatii.

Conducerea societatii S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. se declara multumita ca sistemul intern de asigurare a calitatii descris mai sus functioneaza eficient in ceea ce priveste obtinerea unei asigurari rezonabile ca societatea si personalul acesteia respecta standardele profesionale aplicabile si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare din punct de vedere al independentei, integritatii si obiectivitatii.
S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. a implementat politici si proceduri cu privire la documentatia necesara care sta la baza rapoartelor emise in cadrul unui angajament. Politicile firmei de pastrare a materialelor de lucru in conformitate cu cerintele IFAC si CAFR.

Indicarea datei cand a avut loc ultima analiza independenta privind asigurarea calitatii

Societatea S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. a fost supusa unui control de calitate din partea Camerei Auditorilor Financiari din Romania in data de 24.06.2008. In urma acestui control, societatea a obtinut calificativul A.

Lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre firma de audit
• S.C. AMONIL S.A. - Slobozia

Declaratia privind politicile firmei de audit privind independenta, care confirma de asemenea, ca a avut loc o verificare interna a modului in care a fost respectata independenta S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. mentine o evidenta scrisa a politicilor de independenta.

Aceste politici se refera la:
• fiecare angajat trebuie sa semneze o declaratie de independenta in ficare an;
• la inceputul fiecarei misiuni, fiecare membru din echipa de audit semneaza o declaratie de independenta in legatura cu clientul verificat;
• acceptarea misiunilor de audit depinde de verificarea daca independenta nu este afectata;
Declaratie privind politica pe care o urmeaza firma de audit cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari
• S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. asigura un proces de pregatire continua a intregului personal. Acest proces cuprinde participarea la cursuri profesionale organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum si alte cursuri de specialitate organizate de organisme autorizate.
Societatea respecta cerintele obligatorii suplimentare de pregatire continua stabilite de C.A.F.R.

Informatii financiare care indica importanta firmei de audit
Cifra de afaceri obtinuta de S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. in exercitiul
financiar 2009 este in suma de 1.148.772 lei, repartizata astfel:
• Servicii de audit: 498.113 lei, din care:
• Audit statutar: 341.440 lei
• Alte servicii de audit 156.673 lei
• Alte servicii care nu sunt de audit: 650.659 lei.

Remunerarea partenerilor
Partenerii/angajatii nostri sunt remunerati in functie de pregatirea si experienta acestora precum si in functie de realizarile obtinute. Recompensarea partenerilor/angajatilor se face in functie de realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare misiune.

S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L.
Bucuresti, Romania
31 Martie 2010